Συγγραφείς: Γιώργος Κορομηλάς – Μαρίνα Τσιαουσίδου

Ετήσιος πρακτικός λογιστικός και φορολογικός οδηγός

Περιεχόμενα

- Κανόνες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2023
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων τέλους χρήσης
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
Στοιχεία της καθαρής θέσης
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
Κρατικές επιχορηγήσεις
Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία

- Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

- Ενσωμάτωση συναλλαγών και γεγονότων που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

- Υποδείγματα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

- Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα

- Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

- Μεθοδολογία του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

- Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων
Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (φορολογικά)
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
Φορολογική έκπτωση ποσού ύψους 1.500,00 ευρώ για απασχόληση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος
Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
Φορολογικές αποσβέσεις
Αποτίμηση αποθεμάτων
Μεταφορά φορολογικών ζημιών

- Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Ατομικές επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες
Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών νομικών προσώπων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

- Φορολογικά κίνητρα

- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης

- Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων και για πραγματοποιηση δαπανών

- Λογιστική και φορολογική βάση

- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου

- Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών

- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)

- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο

- Εισόδημα που προκύπτει στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου, προσθηκών, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου

- Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

- Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας εισοδήματος
Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος ετερόρρυθμης εταιρείας που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων
Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ι.Κ.Ε. (Πολύ μικρή οντότητα του Ν.4308/2014), προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων, διάθεση αποτελεσμάτων

- Διαβίβαση γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA
Καταληκτικές ημερομηνίες διαβίβασης συναλλαγών και γεγονότων του 2023
Διαβίβαση του τέλους επιτηδεύματος
Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
Κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις
Αποθέματα
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αναλυτικά
Εκδόσεις taxAdvisors
Ήμ. Έκδοσης 2024-04-01
Σελίδες 394

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.