Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των ΕΛΠ για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
Ανάλυση και ερμηνεία του Ν.4308/2014 / ΦΕΚ 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύει

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης Λογιστικά συστήματα
Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

- Παραστατικά πωλήσεων Αποθέματα Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
Η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
Πως παρακολουθούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1

- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα
Η αρχή του δεδουλευμένου
Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων - Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων)
Λοιπά έξοδα και ζημιές

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Πελάτες
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Συμμετοχές
Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποθεματικά

- Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
Προβλέψεις

- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση. Όλες οι περιπτώσεις αρχικής αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξόφληση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.)
Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Σταθερή μέθοδος - Φθίνουσα μέθοδος - Μέθοδος μονάδων παραγωγής - Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία - Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Έλεγχος απομείωσης
Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή - Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων - Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου - Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας - Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο τρίτων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
Εκποίηση παγίων - Καταστροφή παγίων

- Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός (Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου
Προσάρτημα
Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ανά κατηγορία οντότητας)

- Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικό παράδειγμα)
Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικό παράδειγμα)
Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του τρέχοντος φόρου (εξόδου) της περιόδου
Διάθεση αποτελεσμάτων περιόδου

- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης - Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας

- Λοιπά πρακτικά θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε., οντοτήτων που τηρούν είτε το απλογραφικό είτε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση ενδοομιλικών μερισμάτων
Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση κερδών που διανέμονται για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση
Λογιστική παρακολούθηση φόρων - Φόρου εισοδήματος (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) - Τέλους επιτηδεύματος - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Διαφορών φορολογικού ελέγχου (εκτός φόρου εισοδήματος) - Διαφορών φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος - Προκαταβολής φόρου εισοδήματος - Λοιπών φόρων και τελών

Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 2020-01-16
Σελίδες 638

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.