Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία - Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης

- Θεματική πρακτική ανάλυση
- Λογιστικές διαφορές
- Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων
- Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής
- Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων,  ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.
- Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες
- Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους
- Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο

•             Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες (Λογιστικές Διαφορές)
•             Παραγωγικότητα δαπανών και γενικές αρχές
•             Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και αυτοτέλεια των χρήσεων
•             Δαπάνες βέβαιες δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες
•             Έξοδα μισθοδοσίας. Αμοιβές μελών ΔΣ και εταίρων
•             Αμοιβές σε είδος
•             Έξοδα κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων
•             Δαπάνες αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων, κ.λπ.
•             Ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα
•             Φόροι εκπιπτόμενοι και μη εκπιπτόμενοι
•             Τόκοι δανείων. Υποκεφαλαιοδότηση
•             Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και προσαυξήσεις
•             Εξόφληση αγαθών, λήψη υπηρεσιών και μισθοδοσία με τη χρήση τραπεζικών μέσων
•             Δικαιώματα χρήσης. Υποτιμολογήσεις
•             Ζημιές και μεταφορά ζημιών
•             Προβλέψεις
•             Αποσβέσεις
•             Επισφαλείς πελάτες
•             Αποτίμηση
•             Δαπάνες ψυχαγωγίας
•             Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
•             Συναλλαγές με επιχειρήσεις κράτους μη συνεργάσιμου ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
•             Πολιτιστικές χορηγίες - Υποτροφίες - Χρηματικές δωρεές
•             Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
•             Δαπάνες στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Αναλυτικά
Εκδόσεις forin Σταματόπουλος
Ήμ. Έκδοσης 12 / 05 / 2019
Σελίδες 544

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets