Περιλαμβάνει:

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσα από 239 ερωτήσεις - απαντήσεις.

Ειδικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.

- Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

- Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιακής σχέσης.

- Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Λογιστική και Φορολογική μεταχείριση.

- Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου.

- Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (έξοδο ΠΟΛ.1094/30.6.2016).

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος.

- Λογιστική και φορολογική βάση γεγονότων και συναλλαγών.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των φόρων και τελών.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.

- Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.

- Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα.

- Διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιρειών με το Ν.4548/2018.

- Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από AIRBNB.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

- Φορολογική μεταχείριση βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα τρίτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο.

Το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2018.

Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας αποτελεσμάτων περιόδου 2018.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 10 / 04 / 2019
Σελίδες 496

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets