ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017

Η έκδοση αυτή εμπεριέχει δεκάδες παραδείγματα που έχουν βγει μέσα από πραγματικά περιστατικά και προβλήματα που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή των ΕΛΠ, τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτή είναι η δύναμη του βιβλίου. Δεν γράφτηκε μελετώντας μόνο τον Ν.4308/2014, τις αποφάσεις εφαρμογής του και τα έγγραφα του ΣΛΟΤ, αλλά κυρίως με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προβλήματα κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ.
Καλή η θεωρία· αλλά η πράξη καλύτερη. Και αυτή η πράξη εμπεριέχεται σ’ αυτή την έκδοση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
2. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
3. Λογιστικά συστήματα
4. Παραστατικά πωλήσεων
5. Αποθέματα
6. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
7. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.
8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
9. Καθαρή θέση
10. Υποχρεώσεις
11. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
12. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
13. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
14. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
15. Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας

Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 09/2017
Σελίδες 631

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets