Πρόκειται για την Δ΄ έκδοση  Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κωδικοποίηση - Ανάλυση - Ερμηνεία)  ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) σε ένα χρηστικό τόμο 1008 σελίδων.

Περιέχει:
- Κωδικοποίηση του ΚΦΕ (ν.4172/2013) µέχρι και το ν.4472/2017.
- Αναλυτική θεματική ερμηνεία σε κάθε άρθρο.
- Επισημάνσεις σε κάθε άρθρο και συνδυαστική ανάλυση με τις διατάξεις του  Κ.Φ.Δ. και Ε.Λ.Π.
- Προϊσχύουσες διατάξεις με τη μορφή υποσημειώσεων και συναφείς διατάξεις σε κάθε άρθρο.
- Σχετικές σε κάθε άρθρο αποφάσεις (Υπουργικές, Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.), εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. και νομολογία.
- Αναλυτικό αλφαβητικό και θεµατικό ευρετήριο.

Ειδικότερα περιέχει:
-    Το πεδίο εφαρμογής του.
-    Υποκείμενοι σε φορολογία.
-    Φορολογική κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση.
-    Κατηγορίες εισοδημάτων.
-    Χρόνος φορολογίας.
-    Φυσικά πρόσωπα (μισθοί, συντάξεις, παροχές σε είδος, απαλλαγές εισοδήματος, κλίμακες, μειώσεις φόρου, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια, υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων - μετοχών - μεριδίων - επιχειρήσεων)
-    Επιχειρηματική δραστηριότητα (δραστηριότητες εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές, παροχή υπηρεσιών),  εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, αποσβέσεις, αποτιμήσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, μεταφερόμενες ζημιές, προσδιορισμός κερδών.
-    Τεκμήρια απόκτησης και διαβίωσης, ανάλωση κεφαλαίου, κάλυψη τεκμηρίων.
-    Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων.
-    Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
-    Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα.
-    Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα.
-    Τρόπος και συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
-    Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου, φορολόγηση στην πηγή, συντελεστές παρακράτησης.
-    Προκαταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-    Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και οδηγίες υποβολής των.
-    Ενδοομιλικές συναλλαγές, ενδοομιλικά μερίσματα και υποκεφαλαιοδότηση.
-    Ανταλλαγή τίτλων, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών
-    Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Η  έκδοση συνοδεύεται από ένα πλούσιο και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με όλα τα ειδικά θέματα που αναλύονται καθώς επίσης και με τις συναφείς διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Προσωπικές
Ήμ. Έκδοσης 01 / 06 / 2017
Σελίδες 1010

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets