ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ορισμοί
 • Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
  • Μεγάλες
  • Μεσαίες
  • Μικρές
  • Πολύ μικρές
 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Κύρια λογιστικά αρχεία
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
   1. Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
   2. Σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
   3. Άλλο σχέδιο λογαριασμών με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)
 • Παραστατικά πωλήσεων
  • Τιμολόγια και στοιχεία λιανικής
 • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  • Αρχική αναγνώριση
  • Βελτιώσεις - Προσθήκες
  • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
  • Αποσβέσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
   1. Σταθερή μέθοδος
   2. Φθίνουσα μέθοδος
   3. Μέθοδος μονάδων παραγωγής
   4. Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
   5. Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
   6. Παραδείγματα εφαρμογής
  • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
   1. Με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή
   2. Με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή
   3. Με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα
  • Έλεγχος απομείωσης - Παραδείγματα
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
   1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
   2. Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
   3. Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή όταν αυτός είναι κατασκευαστής ή έμπορος
   4. Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή
   5. Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
   6. Παραδείγματα εφαρμογής
 • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
  • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
  • Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
  • Για τα έξοδα
 • Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
  • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
  • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
  • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
 • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
  • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
  • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
  • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
   1. Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
 • Προβλέψεις - απομειώσεις
  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Λογιστική αντιμετώπιση.
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 26 Ν. 4172/2013)
 • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
  • Παραδείγματα εφαρμογής
 • Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών και των μικρών οντοτήτων
  • Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αναλυτικά παραδείγματα προσδιορισμού του λογιστικού και του φορολογητέου εισοδήματος και μεταφοράς των δεδομένων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων
  • Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο
   1. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
   2. Προσάρτημα
  • Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο
   1. Ισολογισμός
   2. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
   3. Προσάρτημα
 • Πρώτη εφαρμογή
  • Αναδρομική προσαρμογή κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Απλοποιήσεις για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
  • Αναλυτικά παραδείγματα πρώτης εφαρμογής
 • Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Έννοια επιχειρηματικής συναλλαγής. Έννοια κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Προσαύξηση περιουσίας.
  • Προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προστύπων).
   1. Γενικός κανόνας για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
   2. Προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
 • Προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των αγροτών.
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από υπόχρεους και μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων συναλλαγών. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιές δαπάνες που αποτελούν παροχή σε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 22, της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2015 και των λοιπών σχετικών θέσεων της Διοίκησης. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 22Α, της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2015 και των λοιπών σχετικών θέσεων της Διοίκησης. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2015 και των λοιπών σχετικών θέσεων της Διοίκησης. Παραδείγματα εφαρμογής ανά περίπτωση του άρθρου 23.
 • Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων. Οι νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αυτών που αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Ποιες οντότητες ταυτίζουν τις λογιστικές και τις φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Τρόπος έκπτωσης των δαπανών ανέγερσης ακινήτου, επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο του εκμισθωτή.  Οι οδηγίες σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1073/2015 και ΠΟΛ. 1103/2015 και τις λοιπές θέσεις της Διοίκησης. Φορολογική αντιμετώπιση αποσβέσεων που διενεργήθηκαν με χαμηλότερους ή υψηλότερους συντελεστές από τους προβλεπόμενους. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων (κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014). Ποιοι εξαιρούνται από τη σύνταξη απογραφής βάσει του Ν. 4308/2014. Πως θα προσδιορίσουν τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2015 και επομένων όσοι απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής είτε βάσει των γενικών διατάξεων είτε βάσει της απόφασης ΠΟΛ. 1019/2015. Ποιες είναι οι επιπτώσεις μη διενέργειας απογραφής από απαλλασσόμενο όταν το φορολογητέο εισόδημά του προσδιορισθεί, κατ’ έλεγχο, με την τεχνική ελέγχου «σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών».
 • Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις προβλέψεις μόνο σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία από το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Ανεξόφλητο ποσό Φ.Π.Α. επισφαλών απαιτήσεων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Οι οδηγίες σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1056/2015, ΠΟΛ. 1113/2015 και τις λοιπές θέσεις της Διοίκησης.
 • Λοιπές περιπτώσεις μη εκπιπτομένων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εν’ ισχύ νόμων και τη δικαστηριακής νομολογίας. Τέλη υπέρ Ο.Τ.Α. στις διαφημιστικές δαπάνες. Φορολογική αντιμετώπιση των εικονικών, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων όταν ο λήπτης τελεί «καλή τη πίστη».
 • Η χρονική τακτοποίηση των δαπανών σε τηρούντες βιβλία συναλλαγών με το απλογραφικό ή το διπλογραφικό σύστημα. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Έλεγχος σκοπιμότητας και προσήκοντος μέτρου των επιχειρηματικών δαπανών. Εξέταση από τη φορολογική ελεγκτική αρχή κάθε δαπάνης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
 • Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23 σύμφωνα με το Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών). Οι ευθύνες των λογιστών – φοροτεχνικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του Ν. 4174/2013.
 • Παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (κατά δήλωση και κατ’ έλεγχο σε τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία). Αναλυτικός προσδιορισμός της διαφοράς φόρου εισοδήματος, των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
 • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων από φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Έννοια της διαφοράς λογιστικής και φορολογικής βάσης. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Η μεταφορά της φορολογικής ζημιάς. Προϋποθέσεις.
 • Προϋποθέσεις προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013.
 • Φορολογία κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται ατομικά.
  • Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. – Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Προϋποθέσεις για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
  • Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων. Μείωση προκαταβλητέου φόρου.
 • Φορολογία κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.
  • Χαρακτηρισμός των εσόδων των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.
  • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1039/2015 και των λοιπών θέσεων της Διοίκησης. Παραδείγματα εφαρμογής.
  • Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε., των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1039/2015, ΠΟΛ. 1121/2015 και των λοιπών θέσεων της Διοίκησης. Παραδείγματα εφαρμογής.
  • Συντελεστής και κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 12/2015
Σελίδες

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.