Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία - Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης

- Θεματική πρακτική ανάλυση
- Λογιστικές διαφορές
- Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων
- Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής
- Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων,  ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.
- Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες
- Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους
- Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο

•             Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες (Λογιστικές Διαφορές)
•             Παραγωγικότητα δαπανών και γενικές αρχές
•             Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και αυτοτέλεια των χρήσεων
•             Δαπάνες βέβαιες δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες
•             Έξοδα μισθοδοσίας. Αμοιβές μελών ΔΣ και εταίρων
•             Αμοιβές σε είδος
•             Έξοδα κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων
•             Δαπάνες αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων, κ.λπ.
•             Ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα
•             Φόροι εκπιπτόμενοι και μη εκπιπτόμενοι
•             Τόκοι δανείων. Υποκεφαλαιοδότηση
•             Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και προσαυξήσεις
•             Εξόφληση αγαθών, λήψη υπηρεσιών και μισθοδοσία με τη χρήση τραπεζικών μέσων
•             Δικαιώματα χρήσης. Υποτιμολογήσεις
•             Ζημιές και μεταφορά ζημιών
•             Προβλέψεις
•             Αποσβέσεις
•             Επισφαλείς πελάτες
•             Αποτίμηση
•             Δαπάνες ψυχαγωγίας
•             Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
•             Συναλλαγές με επιχειρήσεις κράτους μη συνεργάσιμου ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
•             Πολιτιστικές χορηγίες - Υποτροφίες - Χρηματικές δωρεές
•             Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
•             Δαπάνες στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Αναλυτικά
Εκδόσεις forin Σταματόπουλος
Ήμ. Έκδοσης 12 / 05 / 2019
Σελίδες 544

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets