Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία - Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης

- Θεματική πρακτική ανάλυση
- Λογιστικές διαφορές
- Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων
- Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής
- Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων,  ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.
- Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες
- Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους
- Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο

•             Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες (Λογιστικές Διαφορές)
•             Παραγωγικότητα δαπανών και γενικές αρχές
•             Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και αυτοτέλεια των χρήσεων
•             Δαπάνες βέβαιες δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες
•             Έξοδα μισθοδοσίας. Αμοιβές μελών ΔΣ και εταίρων
•             Αμοιβές σε είδος
•             Έξοδα κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων
•             Δαπάνες αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων, κ.λπ.
•             Ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα
•             Φόροι εκπιπτόμενοι και μη εκπιπτόμενοι
•             Τόκοι δανείων. Υποκεφαλαιοδότηση
•             Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και προσαυξήσεις
•             Εξόφληση αγαθών, λήψη υπηρεσιών και μισθοδοσία με τη χρήση τραπεζικών μέσων
•             Δικαιώματα χρήσης. Υποτιμολογήσεις
•             Ζημιές και μεταφορά ζημιών
•             Προβλέψεις
•             Αποσβέσεις
•             Επισφαλείς πελάτες
•             Αποτίμηση
•             Δαπάνες ψυχαγωγίας
•             Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
•             Συναλλαγές με επιχειρήσεις κράτους μη συνεργάσιμου ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
•             Πολιτιστικές χορηγίες - Υποτροφίες - Χρηματικές δωρεές
•             Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
•             Δαπάνες στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Αναλυτικά
Εκδόσεις forin Σταματόπουλος
Ήμ. Έκδοσης 12 / 05 / 2019
Σελίδες 544

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.