Περιλαμβάνει:

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσα από 239 ερωτήσεις - απαντήσεις.

Ειδικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.

- Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

- Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιακής σχέσης.

- Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Λογιστική και Φορολογική μεταχείριση.

- Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου.

- Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (έξοδο ΠΟΛ.1094/30.6.2016).

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος.

- Λογιστική και φορολογική βάση γεγονότων και συναλλαγών.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των φόρων και τελών.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.

- Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.

- Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα.

- Διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιρειών με το Ν.4548/2018.

- Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από AIRBNB.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

- Φορολογική μεταχείριση βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα τρίτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο.

Το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2018.

Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας αποτελεσμάτων περιόδου 2018.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 10 / 04 / 2019
Σελίδες 496

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets