ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017

Η έκδοση αυτή εμπεριέχει δεκάδες παραδείγματα που έχουν βγει μέσα από πραγματικά περιστατικά και προβλήματα που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή των ΕΛΠ, τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτή είναι η δύναμη του βιβλίου. Δεν γράφτηκε μελετώντας μόνο τον Ν.4308/2014, τις αποφάσεις εφαρμογής του και τα έγγραφα του ΣΛΟΤ, αλλά κυρίως με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προβλήματα κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ.
Καλή η θεωρία· αλλά η πράξη καλύτερη. Και αυτή η πράξη εμπεριέχεται σ’ αυτή την έκδοση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
2. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
3. Λογιστικά συστήματα
4. Παραστατικά πωλήσεων
5. Αποθέματα
6. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
7. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.
8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
9. Καθαρή θέση
10. Υποχρεώσεις
11. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
12. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
13. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
14. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
15. Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας

Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 09/2017
Σελίδες 631

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.

H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).

Η PROSVASIS αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite”. Με πλούσια λειτουργικότητα και ισχυρά εργαλεία, η λύση της PROSVASIS αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα της PROSVASIS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα του λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Αναπτύσσοντας λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, το 2019, η PROSVASIS παρουσίασε τη νέα έκδοση του “Prosvasis Business Suite”. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον