Το  έργο ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, είναι αφιερωμένο στο πάντοτε επίκαιρο ζήτημα της έκδοσης επιταγής και ιδίως της ακάλυπτης επιταγής και τις εντεύθεν συνέπειες.  Γίνεται προσπάθεια να δοθεί μία ολοκληρωμένη ενημέρωση στον οποιονδήποτε βρεθεί στη θέση να κατανοήσει και να εφαρμόσει το σχετικό δίκαιο, και να εισηγηθεί σχετικά στη διοίκηση μίας επιχείρησης ή στον μεμονωμένο πελάτη του, και κατά κύριο λόγο το Ν. 5960/1933, όπως αυτός ισχύει σήμερα, είτε πρόκειται για λογιστή-φοροτεχνικό, είτε για διευθυντή επιχείρησης, είτε για νομικό σύμβουλο-δικηγόρο.

Όμως δεν γίνεται απλώς και μόνο η κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν.5960/1933, αλλά και εμβάθυνση στις συνέπειες που η έκδοση ακάλυπτης επιταγής επιφέρει για τον οφειλέτη και ενδεχομένως τη βιωσιμότητα της επαγγελματικής του δραστηριότητάς, όπως είναι η αστική του ευθύνη προς αποζημίωση (κατόπιν άσκησης αγωγής από έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή/και από αδικοπραξία, ή ύστερα από έκδοση Διαταγής Πληρωμής και  επίσπευση της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος του), η ποινική του ευθύνη και η  εγγραφή του στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία.

H κύρια προσπάθεια της συντακτικής ομάδας είναι να επιλύσει πρακτικές απορίες, βγαλμένες από την ίδια τη συναλλακτική πρακτική και την καθημερινή ζωή όλων μας, παραλείποντας τις θεωρητικές αναζητήσεις και δίνοντας εξηγήσεις με τρόπο απλό, συνοπτικό και κατανοητό ακόμη και για τον μη νομικό, συγχρόνως όμως παραθέτοντας και αποσπάσματα αποφάσεων της νομολογίας αλλά και επιπλέον διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, όπως ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Ποινικός Κώδικας κλπ για την κατανόηση βασικών εννοιών, απαραίτητων  και για το ζήτημα της ακάλυπτης επιταγής, και παραπομπές, χρήσιμες για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει περαιτέρω.

 Κάθε μέρος του βιβλίου  εμπεριέχει το κείμενο των νομοθετημάτων κατάξηρο, τις απαραίτητες για τον αναγνώστη επεξηγήσεις υπό μορφή σημειώσεων, τεκμηριωμένες με πλήρεις παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, παραδείγματα, όπου  είναι απαραίτητα για την πληρέστερη κατανόηση, και παράθεση σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, η οποία είναι ικανή να διευκολύνει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις συνηθέστερες περιπτώσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική. 

 Το έργο  αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη.

Στο Πρώτο Μέρος αυτού, εκτίθεται η κατ’άρθρο ανάλυση του Ν. 5960/1933, το οποίο αποτελείται από 82 άρθρα, σε καθένα από τα οποία παρατίθενται οι απαραίτητες επεξηγηματικές σημειώσεις, ακολουθούμενες από παραπομπές σε συναφή κατά περίπτωση νομοθετήματα και αποφάσεις των δικαστηρίων μας. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου 79, παρατίθενται και τα όσα αφορούν στην άσκηση αγωγής από επιταγή, την αγωγή από αδικοπραξία και την ποινική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα του δανειστή ακάλυπτης επιταγής.

Έτσι, το Δεύτερο Μέρος είναι αφιερωμένο στο ζήτημα της έκδοσης Διαταγής Πληρωμής με βάση ακάλυπτη επιταγή, κατατοπίζοντας τον αναγνώστη ιδίως  αναφορικά με την έννοια και τη φύση της Διαταγής Πληρωμής, τη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση αυτής (αρμόδιο Δικαστήριο, τυπική διαδικασία, αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης και Διαταγής Πληρωμής, σχετικές προθεσμίες κλπ) και την επίδοσή της στον οφειλέτη, την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, τη δυνατότητα της από μέρους του προβολής αντιρρήσεων με το μέσο της ανακοπής (προθεσμίες, διαδικασία, λόγοι ανακοπής κλπ.) και αναστολής εκτέλεσης (προθεσμίες, διαδικασία, λόγοι ανακοπής κλπ.) κ.α.

Στο Τρίτο Μέρος, αφού προηγηθεί μία εισαγωγή αναφορικά με την εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών» (Τειρεσίας) και τις πηγές-κατηγορίες δεδομένων που καταχωρούνται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων που τηρείται σ’αυτήν,αναπτύσσεται το ζήτημα της εγγραφής του οφειλέτη ακάλυπτης επιταγής στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ, η διαδικασία που ακολουθείται, ο χρόνος παραμονής των εν λόγω δυσμενών στοιχείων στο Σύστημα, η συμπλήρωση και η διαγραφή αυτών, ως και η δυνατότητα- δια της δικαστικής οδού- προσωρινής αναστολής της εμφάνισης των στοιχείων αυτών.

Στο Τέταρτο και τελευταίο μέρος του παρόντος, εκτίθεται ο λογιστικός χειρισμός των επιταγών και ιδίως των μεταχρονολογημένων επιταγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Παράλληλα, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές που αφορούν στην πληρωμή και είσπραξη επιταγής για εξόφληση συναλλαγής, στο χειρισμό ακάλυπτης επιταγής με σφράγιση ή χωρίς σφράγιση και διακανονισμό, καθώς και στην παράδοση επιταγής στην τράπεζα ως εγγύηση για λήψη δανείου με το ενδεχόμενο της μη εξόφλησής της. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις (ακάλυπτες επιταγές κλπ.) σύμφωνα με τον παλιό και το νέο ΚΦΕ, καθώς και ο λογιστικός χειρισμός αυτών.

Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 20 / 11 / 2013
Σελίδες 296

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.