Το έργο αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου μας «Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.». Η παρούσα έκδοση (σε αντικατάσταση της προηγούμενης εξαντληθείσας) είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, ώστε ο λογιστής να είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει σχετικά με τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο μας εμπλουτίζεται με τις διατάξεις των Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013, καθώς και με τις τελευταίες εγκυκλίους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις των Ν.2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013), Ν.4172/2013 και 4174/2013 Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη:

 • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο Ν.3190/1955 (που αφορά στις ΕΠΕ), ο οποίος παρουσιάζεται κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.
 • Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ο Ν.4072/2012 (που αφορά στις ΙΚΕ), ο οποίος επίσης παρουσιάζεται κατά άρθρο με σχόλια, επεξηγήσεις, συγκριτικές αναλύσεις των δύο εταιρικών μορφών, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.
 • Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ειδικά φορολογικά θέματα σχετικά με τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ και παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσης ΕΠΕ.

Εκτός των ανωτέρω, στην παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μετατροπές από μια εταιρική μορφή σε μια άλλη, καθώς και οι διαδικασίες σύστασης, διάλυσης και συγχώνευσης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Για περισσότερη ευκολία του αναγνώστη παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες μεταξύ ΕΠΕ και ΙΚΕ. Εξάλλου, όπως πάντα, το διπλό ευρετήριο στο τέλος:

α) κατά θεματική ενότητα και

β) κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά,

καθιστά το βιβλίο μας εξαιρετικά εύχρηστο.

Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, το οποίο περιέχει υποδείγματα καταστατικών, υποδείγματα για δημοσιότητα, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, έντυπα για ίδρυση, έντυπα ΔΟΥ και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συνέλευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και οι δικηγόροι σχετικά με τις ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες).

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΕΠΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Έννοια και ευθύνη εταίρων
 • · Εταιρικό κεφάλαιο και εισφορά του σε χρήμα ή σε είδος
 • · Σύσταση, καταστατικό, ακυρότητα και δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων της ΕΠΕ
 • · Συνέλευση, διαχείριση και εκπροσώπησή της
 • · Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , τήρηση βιβλίων, ευθύνη διαχειριστών
 • · Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
 • · Δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις εταίρων
 • · Διανομή κερδών
 • · Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης, μεταβολή αντικειμένου, έξοδος εταίρου, αύξηση-μείωση εταιρικού κεφαλαίου, μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 • · Διάλυση και εκκαθάριση, απώλεια κεφαλαίου
 • · Μετατροπή εταιρειών άλλων νομικών μορφών σε ΕΠΕ
 • · Συγχώνευση
 • · Φορολογικές διατάξεις που αφορούν ΕΠΕ
 • · Αλλοδαπές ΕΠΕ
 • · Ποινικές διατάξεις
 • · Πίνακας αντιστοίχισης ΕΠΕ και ΙΚΕ με βάση τους Ν.3190/1955 και Ν.4072/2012

 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΙΚΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Βασικά χαρακτηριστικά, ίδρυση-σύσταση, ευθύνη, εταιρικό κεφάλαιο
 • · Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, δημοσιότητα, ακυρότητά της
 • · Διαχείριση και εκπροσώπησή της
 • · Διορισμός και η ανάκληση διαχειριστή
 • · Εξουσίες, αμοιβές και ευθύνη διαχειριστή, τήρηση βιβλίων
 • · Συνέλευση των εταίρων
 • · Εταιρικά μερίδια
 • · Κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, η λογιστική αντιμετώπισή τους
 • · Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, η είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου, αύξηση και μείωση κεφαλαίου
 • · Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
 • · Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών
 • · Λύση και εκκαθάριση, μετατροπές και συγχωνεύσεις
 • · Πίνακας αντιστοίχισης ΙΚΕ και ΕΠΕ με βάση τους Ν.4072/2012 και Ν.3190/1955

 

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με τη φορολογία των ΕΠΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Δήλωση φόρου εισοδήματος, διαχειριστική περίοδος, συντελεστής φορολογίας, προκαταβολή φόρου
 • · Αφορολόγητα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση, διανομή κλπ.)
 • · Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων
 • · Αυτοέλεγχος
 • · Ειδικά φορολογικά ζητήματα, τέλος επιτηδεύματος, πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι

Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα με προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και εγγραφές τέλους χρήσης.

Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 11 / 12 / 2013
Σελίδες 878

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets