Το έργο αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου μας «Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.». Η παρούσα έκδοση (σε αντικατάσταση της προηγούμενης εξαντληθείσας) είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, ώστε ο λογιστής να είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει σχετικά με τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο μας εμπλουτίζεται με τις διατάξεις των Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013, καθώς και με τις τελευταίες εγκυκλίους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις των Ν.2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013), Ν.4172/2013 και 4174/2013 Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη:

 • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο Ν.3190/1955 (που αφορά στις ΕΠΕ), ο οποίος παρουσιάζεται κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.
 • Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ο Ν.4072/2012 (που αφορά στις ΙΚΕ), ο οποίος επίσης παρουσιάζεται κατά άρθρο με σχόλια, επεξηγήσεις, συγκριτικές αναλύσεις των δύο εταιρικών μορφών, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.
 • Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ειδικά φορολογικά θέματα σχετικά με τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ και παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσης ΕΠΕ.

Εκτός των ανωτέρω, στην παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μετατροπές από μια εταιρική μορφή σε μια άλλη, καθώς και οι διαδικασίες σύστασης, διάλυσης και συγχώνευσης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Για περισσότερη ευκολία του αναγνώστη παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες μεταξύ ΕΠΕ και ΙΚΕ. Εξάλλου, όπως πάντα, το διπλό ευρετήριο στο τέλος:

α) κατά θεματική ενότητα και

β) κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά,

καθιστά το βιβλίο μας εξαιρετικά εύχρηστο.

Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, το οποίο περιέχει υποδείγματα καταστατικών, υποδείγματα για δημοσιότητα, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, έντυπα για ίδρυση, έντυπα ΔΟΥ και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συνέλευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και οι δικηγόροι σχετικά με τις ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες).

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΕΠΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Έννοια και ευθύνη εταίρων
 • · Εταιρικό κεφάλαιο και εισφορά του σε χρήμα ή σε είδος
 • · Σύσταση, καταστατικό, ακυρότητα και δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων της ΕΠΕ
 • · Συνέλευση, διαχείριση και εκπροσώπησή της
 • · Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , τήρηση βιβλίων, ευθύνη διαχειριστών
 • · Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
 • · Δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις εταίρων
 • · Διανομή κερδών
 • · Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης, μεταβολή αντικειμένου, έξοδος εταίρου, αύξηση-μείωση εταιρικού κεφαλαίου, μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 • · Διάλυση και εκκαθάριση, απώλεια κεφαλαίου
 • · Μετατροπή εταιρειών άλλων νομικών μορφών σε ΕΠΕ
 • · Συγχώνευση
 • · Φορολογικές διατάξεις που αφορούν ΕΠΕ
 • · Αλλοδαπές ΕΠΕ
 • · Ποινικές διατάξεις
 • · Πίνακας αντιστοίχισης ΕΠΕ και ΙΚΕ με βάση τους Ν.3190/1955 και Ν.4072/2012

 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΙΚΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Βασικά χαρακτηριστικά, ίδρυση-σύσταση, ευθύνη, εταιρικό κεφάλαιο
 • · Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, δημοσιότητα, ακυρότητά της
 • · Διαχείριση και εκπροσώπησή της
 • · Διορισμός και η ανάκληση διαχειριστή
 • · Εξουσίες, αμοιβές και ευθύνη διαχειριστή, τήρηση βιβλίων
 • · Συνέλευση των εταίρων
 • · Εταιρικά μερίδια
 • · Κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, η λογιστική αντιμετώπισή τους
 • · Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, η είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου, αύξηση και μείωση κεφαλαίου
 • · Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
 • · Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών
 • · Λύση και εκκαθάριση, μετατροπές και συγχωνεύσεις
 • · Πίνακας αντιστοίχισης ΙΚΕ και ΕΠΕ με βάση τους Ν.4072/2012 και Ν.3190/1955

 

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με τη φορολογία των ΕΠΕ αναλύονται τα εξής:

 • · Δήλωση φόρου εισοδήματος, διαχειριστική περίοδος, συντελεστής φορολογίας, προκαταβολή φόρου
 • · Αφορολόγητα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση, διανομή κλπ.)
 • · Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων
 • · Αυτοέλεγχος
 • · Ειδικά φορολογικά ζητήματα, τέλος επιτηδεύματος, πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι

Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα με προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και εγγραφές τέλους χρήσης.

Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 11 / 12 / 2013
Σελίδες 878

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.