Στο σύγγραμμα μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι, πολλές φορές, αλληλοσυγκρουόμενες Διοικητικές θέσεις και ο καταιγιστικός ρυθμός ψήφισης φορολογικών νομοσχεδίων τα τελευταία χρόνια, κατέστησαν το όλο εγχείρημα ιδιαίτερα επίπονο και κοπιαστικό.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των επιχειρήσεων ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία, με πλήρη ανάλυση τόσο για τις χρήσεις που έχει εφαρμογή ο Ν. 2238/1994, όσο και για τις χρήσεις που θα ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Επίσης, στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένας πρακτικός οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τόσο οδηγίες συμπλήρωσης, όσο και παραδείγματα για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου μας αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών και είναι χωρισμένο σε τουλάχιστον 3 μέρη, τα οποία αφορούν:

Α. Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν. 2238/1994)

Β) Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν. 4172/2013)

Γ) Λογιστικός χειρισμός

Σε αρκετές περιπτώσεις προστίθενται και άλλα μέρη, όπως “Σχετική Νομοθεσία”, “Δαπάνες επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2012” κτλ.

Περαιτέρω, στις σελίδες αυτού του βιβλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμού

Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:

 • Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
 • Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Εταίρων κτλ
  • o Ασφαλιστικές εισφορές
 • Ασφάλιστρα
 • Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων
  • o Λοιπές Παροχές Τρίτων
  • o Δαπάνες ταξιδίων
 • Έξοδα φιλοξενίας
 • Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κτλ
  • o Δαπάνες διαφήμισης
  • o Δωρεές – Χορηγίες
  • o Δαπάνες τόκων
 • Φόροι - Τέλη
  • o Ποινικές ρήτρες-πρόστιμα-πρόσθετοι φόροι-προσαυξήσεις
 • Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα
 • Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου
  • o Κόστος Πωλήσεων - Κόστος μενόντων προϊόντων
 • Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη
 • Royalties
 • Δαπάνες μελετών, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Μισθώματα ακινήτων
 • Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ
  • o Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
 • Λοιπές δαπάνες
  • o Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται από μη φορολογικούς νόμους
  • o Φορολογική αναμόρφωση
Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 11 / 12 / 2013
Σελίδες 870

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets