Στο σύγγραμμα μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι, πολλές φορές, αλληλοσυγκρουόμενες Διοικητικές θέσεις και ο καταιγιστικός ρυθμός ψήφισης φορολογικών νομοσχεδίων τα τελευταία χρόνια, κατέστησαν το όλο εγχείρημα ιδιαίτερα επίπονο και κοπιαστικό.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των επιχειρήσεων ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία, με πλήρη ανάλυση τόσο για τις χρήσεις που έχει εφαρμογή ο Ν. 2238/1994, όσο και για τις χρήσεις που θα ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Επίσης, στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένας πρακτικός οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τόσο οδηγίες συμπλήρωσης, όσο και παραδείγματα για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου μας αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών και είναι χωρισμένο σε τουλάχιστον 3 μέρη, τα οποία αφορούν:

Α. Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν. 2238/1994)

Β) Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν. 4172/2013)

Γ) Λογιστικός χειρισμός

Σε αρκετές περιπτώσεις προστίθενται και άλλα μέρη, όπως “Σχετική Νομοθεσία”, “Δαπάνες επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2012” κτλ.

Περαιτέρω, στις σελίδες αυτού του βιβλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμού

Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:

 • Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
 • Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Εταίρων κτλ
  • o Ασφαλιστικές εισφορές
 • Ασφάλιστρα
 • Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων
  • o Λοιπές Παροχές Τρίτων
  • o Δαπάνες ταξιδίων
 • Έξοδα φιλοξενίας
 • Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κτλ
  • o Δαπάνες διαφήμισης
  • o Δωρεές – Χορηγίες
  • o Δαπάνες τόκων
 • Φόροι - Τέλη
  • o Ποινικές ρήτρες-πρόστιμα-πρόσθετοι φόροι-προσαυξήσεις
 • Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα
 • Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου
  • o Κόστος Πωλήσεων - Κόστος μενόντων προϊόντων
 • Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη
 • Royalties
 • Δαπάνες μελετών, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Μισθώματα ακινήτων
 • Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ
  • o Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
 • Λοιπές δαπάνες
  • o Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται από μη φορολογικούς νόμους
  • o Φορολογική αναμόρφωση
Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 11 / 12 / 2013
Σελίδες 870

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.